สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 7 พ.ค. 2564 อ่าน [256]

...
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
     O1 : โครงสร้าง   
     O2 : ข้อมูลผู้บริหาร   
     
O3 : อำนาจหน้าที่ 
     
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
     O5 : ข้อมูลการติดต่อ
     O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O8 : Q&A  
     
O9 : Social Network
 
2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
     O10 : แผนดำเนินงานประจำปี   
     O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การปฏิบัติงาน
     O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
     O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
   
 O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
     O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     O17 : E-Service 
 
3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
     O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
     O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
     O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
     O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 
4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
5. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
     O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


6. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 : นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
     O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
     O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
แผนป้องกันการทุจริต
     O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
7. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์