สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด “โขง ชี มูล”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 18 ส.ค. 2564 อ่าน [194]

...
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด “โขง ชี มูล”
-------------------------------------
 
                   ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดสร้าง Brand Organic กลุ่มจังหวัด “โขง ชี มูล” เพื่อใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมาย
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ รวมทั้ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
                   ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการประกวดตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด
“โขง ชี มูล” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
                    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิคม  ขัติยศ
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนากร  คุ้มเครือ
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสมชาย  นิลแก้ว
                    รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายพนม  บุญศิลป์ และ นายสมชาย  นิลแก้ว
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่   16  สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์