สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

Office of Provincial Commercial Affairs Sisaket

พาณิชย์ศรีสะเกษ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 24 พ.ค. 2565 อ่าน [19]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนคร  บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจันทร เหล่าเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวกนกวรรณ สารพัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้แทนเกษตรอำเภอพยุห์  ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในพื้นที่ตำบลศรีแก้ว ตำบลพิงพวย ตำบลสระเยาว์ และตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์