Header Image
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ
watermark

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ
********************************

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวปิยนุช สองศรี เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ 2 รอบ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,365