โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นายนคร บุตรดีวงศ์ 
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัตนสุดา จิรารักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวจันทร เหล่าเลิศ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นายธนะสมบัติ มกรนันท์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวปิยนุช สองศรี
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปรียา ยิ่งรุ่งโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเมตตา กรุณา

นายสามารถ ปิยะถา
เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.3

นายเมตตา กรุณา

นายพีรพัฒน์ ทองทิพย์
เจ้าหน้าที่ PCOC

 นายเมตตา กรุณา

นายจักรพงศ์ งามเเสง
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมืองศรีสะเกษ

นายเมตตา กรุณา

นางอรวรรณ ภาษุ
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอกันทรลักษ์

 นายเมตตา กรุณา

นายจามอญ งอมสงัด
  พนักงานขับรถ
นายเมตตา กรุณา
 
นายนรชัย  เนาวบุตร
พนักงานขับรถ 

นายเมตตา กรุณา

นายรณชัย เรืองดี
พนักงานขัยรถ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุภาพร ศรีอ่อนนิ่ม
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวบุญล้อม ด้วงแก้ว
  พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นายเมตตา กรุณา

นายสามภพ  กาศสกุล
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางทิติยา บริบาล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายนันทกฤษ  กุมพันธ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวพิชามญชุ์ พรมมาดวง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานสำนักงาน

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางทวีพร ธรรมธร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกนกวรรณ สารพัฒน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิภาพร เสนา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานสำนักงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกฤติยาณี พรมดี
เจ้าหน้าที่ salesman จังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวมะลิกา สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัตติยากร ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธันยพัฒน์ พิบูลธนพิตร
เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพรทวี หอมวัน
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐกฤตา ศีลสอน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเขมณิศราญ์ เกษรอำไพรัชณ์
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 

 

 

 

-
เจ้าพนักงานธุรการ

                  

                 นางสาวกานต์สินี มีดี
                เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 64,543